11.06.2019 godz 16.30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im prof.Mariana Mokwy w Gdańsku

- Inne » - Archiwum 2019 »  11.06.2019 godz 16.30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im prof.Mariana Mokwy w Gdańsku

 

Zarząd Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku 

 

działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje

na dzień 11 czerwca 2019 roku (wtorek) na godz. 16:30

 

W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin 

na dzień 11 czerwca 2019 r. na godz. 17:00)

WALNE  ZEBRANIE

Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy

w siedzibie Stowarzyszenia w Gdańsku przy ul. Ogarnej 27/28

z następującym porządkiem obrad:

 1.     Otwarcie zebrania.

 2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3.   Przyjęcie porządku obrad.

 4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5.    Wybór Komisji Wniosków.

 6.  Sprawozdanie merytoryczno - finansowe Zarządu za rok 2018.

 7.  Sprawozdane Komisji Artystycznej za rok 2018.

 8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018. 

 9.   Dyskusja nad sprawozdaniami. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu.

13.  Informacja Zarządu dotycząca planu pracy Stowarzyszenia na 2019 rok.

14.  Odczytanie i przegłosowanie złożonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.

15.  Zamknięcie obrad. 

 

                                                                   Za Zarząd:  Romana Karmasz  -  prezes                                                           

 

Informujemy, że projekt zmian do statutu będzie wyłożony w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 30.05.2019r

 

w godz. od 12.15 do 13.45, oraz w dniu 31.05.2017 w godz. od 16.00 do 17.00  

Zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu „Członkowie zwyczajni ewentualne uwagi do Projektu wnoszą pisemnie na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.”.

W załączeniu projekt zmian do statutu. 

Wykaz zmian do Statutu

 § 3 ust. 1

 

Skreśla się:„(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)” zastępuje się: „(tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 10  z późn. zm.)”

 

§ 6

Skreśla się: „powołując” zastępuje się: „powołuje”.

 

§ 7 ust. 8

 

Otrzymuje nowe brzmienie: „Reprezentowanie i ochrona interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, tworzenie warunków do rozwoju członków.”.

 

§ 8 ust. 8

 

Otrzymuje nowe brzmienie: „Działalność informacyjną i wydawniczą w ramach działalności statutowej.”

 § 8

 

Dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „Stowarzyszenie opiera działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.”.

§ 8

 

Dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.”.

 § 23

 

Dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach                       z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.”.

§ 24 ust. 1

 

Dodaje się punkt k) w brzmieniu: „Uchwalanie zasad wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym członków Zarządu.”.

§ 24

 

Dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Członek Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją może otrzymywać wynagrodzenie, przy czym wysokość wynagrodzenia każdorazowo będzie określać umowa zawarta na podstawie uchwały Zarządu.”.

 

§ 25

 

Dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.”.

 

§ 26 ust. 5

 

Po słowie: „tematykę” dodaje się: „i”.

§ 28 ust. 3

 

Otrzymuje nowe brzmienie: „Ujednolicona treść niniejszego Statutu została uchwalona na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 11 czerwca 2019 roku.”.