13.04.2024 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku

Aktualności » Działania » 13.04.2024 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku

Zarząd Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku zawiadamia o zwołaniu na dzień 13 kwietnia 2024 roku  o godz 10.00. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Poniżej porządek obrad Walnego Zebrania

 

Zarząd Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w Gdańsku

 

ul Ogarna 27/28 działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zwołuje

 

na dzień 13 kwietnia 2024 roku (sobota) o godz. 10:00

 

(W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na dzień 13 kwietnia 2024 r.o godz. 10:30)

 

WALNE ZEBRANIE

Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy

 

z następującym porządkiem obrad:

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Przyjęcie porządku obrad.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wybór Komisji Wyborczej i Wniosków.

Sprawozdanie merytoryczno - finansowe Zarządu za rok 2023.

Sprawozdane Komisji Artystycznej.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Dyskusja nad sprawozdaniami.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023 i udzielenia absolutorium dla Zarządu.

Informacja Zarządu dotycząca planu pracy Stowarzyszenia na 2024 rok.

Wybór prezesa Zarządu - podjęcie uchwały.

Wybór członków Zarządu - podjęcie uchwały.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

Wybór członków Komisji Artystycznej – podjęcie uchwały.

Odczytanie i przegłosowanie złożonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.

Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im prof Mariana Mokwy w Gdańsku

mgr sztuki Romana Karmasz

prezes Stowarzyszenia